Firma nasza powsta?a w 1990 r, jednak?e w bran?y geodezyjnej posiadamy ponad 30-letnie do?wiadczenie.
Posiadamy w?asn? siedzib?, ?rodki transportu oraz znaczny potencja? sprz?towy.
Szybkie i bezb??dne wykonywanie zlece? na najwy?szym poziomie technicznym zapewniaj? wysokokwalifikowane zespo?y geodezyjne oraz sprz?t najnowszej generacji.

W naszym regionie zwi?zani jeste?my m.in. z budow? Elektrowni Be?chatów od 1976 roku, a w ramach obecnej firmy od 15 lat prowadzimy kompleksow? obs?ug? geodezyjn? obiektów BOT Elektrowni Be?chatów S.A.

Od stycznia roku 2007 wykonujemy ca?o?? prac geodezyjnych dla Gminy Kleszczów.

Nasz profesjonalizm docenia szerokie grono Zleceniodawców dzia?aj?cych w wielu bran?ach.